Czym jest PSOD?

Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej jest związkiem pracodawców zrzeszającym polskie firmy oferujące usługi opieki domowej dla seniorów. PSOD wspiera zrzeszonych pracodawców poprzez działania na rzecz przejrzystej legislacji tworzącej warunki sprzyjające uczciwej konkurencji z uwzględnieniem interesów personelu i pacjentów oraz dbanie o dobre imię branży opiekuńczej poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy na jej temat.

Kim są Członkowie PSOD?

Nasi członkowie to przede wszystkim małe rodzinne firmy. Ich działalność jest przykładem sukcesu polskiej przedsiębiorczości i pracowitości. Dlatego w ramach PSOD chcemy wspierać i promować polskich pracodawców świadczących usługi opieki w Polsce i za granicą, a także reprezentować ich interesy wobec instytucji krajowych i zagranicznych, decydentów oraz mediów. Nasza działalność jest realizowana poprzez inicjowanie dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki, mediów, związkami zawodowymi a także samymi opiekunami w kwestiach, które mają fundamentalne znaczenie: zlikwidowanie barier w transgranicznym świadczeniu usług opieki, ograniczenie szarej strefy oraz ustanowienie minimalnych standardów jakościowych w opiece domowej.

Dlaczego zdecydowaliśmy się powołać Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej?

Zapewnienie opieki osobom starszym to ważna funkcja społeczna. W przeszłości była ona podstawowym zadaniem rodziny, wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz ważniejszą rolę zaczęły w tym obszarze odgrywać instytucje państwowe. Przykłady wielu krajów (w tym Polski) pokazują jednak, że istniejące systemy opieki instytucjonalnej nie są w stanie sprostać rosnącemu popytowi i „obsłużyć” coraz większą liczbę osób starszych. Tym bardziej, że zdecydowana większość seniorów woli spędzić jesień swojego życia w znanym sobie otoczeniu domowym a nie w placówce opiekuńczej. W związku z tym powinno się stwierdzić, że usługi opieki domowej świadczone przez prywatne przedsiębiorstwa wypełniają lukę pozostawioną przez instytucje państwowe i jako takie powinny cieszyć się dużym uznaniem społecznym. Niestety, tak nie jest. Opieka nad seniorami nie jest tematem, o którym dużo mówi się w mediach, a jeśli już to jedynie przy okazji nadużyć i skandali.

Coraz dynamiczniej rozwijająca się branża opieki domowej nie doczekała się aż do dziś żadnych regulacji prawnych, które pozwalałyby na świadczenie usług opieki domowej w określonych ramach. W wielu krajach, w tym w Polsce, nie istnieją również standardy, do których usługodawcy powinni się stosować, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo zarówno podopiecznych, jak i samych opiekunów. Firmy świadczące usługi opieki domowej nagminnie myli się z działalnością agencji pracy tymczasowej. Ta drobna pomyłka niesie za sobą szereg poważnych skutków (chociażby to, że agencje pracy kojarzą się z podmiotami, które wykorzystują pracowników i nieuczciwie zarabiają na cudzej pracy). Branża nie interesowała do tej pory polityków, którzy nie widzą potrzeby jakiejkolwiek ingerencji w ten, wydawałoby się – samoregulujący, się obszar. Obszar, o którym nic nie wiadomo i który „jakoś” sam funkcjonuje.

Z perspektywy polskich usługodawców świadczących usługi opieki domowej (zwłaszcza w modelu transgranicznym) jest to sytuacja bardzo ryzykowna i to z kilku powodów. Z jednej strony zauważamy, że temat opieki domowej coraz bardziej staje się przedmiotem zainteresowania organów Unii Europejskiej, które intensyfikują swoje prace badawcze w tym obszarze. Wyrazem tego jest obecna dyskusja nad Europejską Strategią Opieki, a prace w tym zakresie rozpoczęła Komisja Europejska i Parlament Europejski. Brak aktywnego uczestnictwa podmiotu reprezentującego polskich usługodawców może spowodować nieuwzględnienie ich interesów i w efekcie przyjęcie niekorzystnych rozwiązań prawnych. Pochodną zainteresowania instytucji unijnych będzie to, że tematem opieki coraz częściej mogą interesować się media, które ze względu na brak wiarygodnych ekspertów reprezentujących perspektywę biznesu będą powielały negatywny stereotyp oparty na koncepcji „wyzysku opiekunek przez nieuczciwe agencje”.   

Niezbędne wydaje się zatem powołanie organizacji, która spełniałaby dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony powinna być rzetelnym źródłem informacji o funkcjonowaniu branży opieki domowej, drugiej strony powinna podejmować proaktywne i regularne działania w celu dotarcia do opinii publicznej i decydentów krajowych oraz zagranicznych. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się powołać związek pracodawców Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej. W ramach naszej działalności chcemy przede wszystkim wspierać i promować rzetelne polskie firmy zatrudniające opiekunów domowych. Naszą działalność będziemy realizować poprzez edukowanie i informowanie opinii publicznej o tym, jaką rolę odgrywają polskie firmy, na czym polegają ich usługi i jakie mają znaczenie dla odbiorców tych usług – osób starszych. Chcemy bronić polskich usługodawców przed niezasłużoną złą reputacją – w przypadkach publikowania w mediach materiałów zawierających fałszywy przekaz będziemy podejmować natychmiastowe działania prawne wobec nadawców tego typu materiałów. Będziemy aktywnie uczestniczyć w grupach roboczych i dyskusjach, w których głos polskich usługodawców powinien zostać usłyszany – zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym. Chcemy promować te firmy, które biorą pełną odpowiedzialność za świadczone usługi, zatrudnianych opiekunów i podopiecznych. Oczywiście oznacza to także ustalenie pewnych zasad, które powinny obowiązywać wszystkich usługodawców i które pozwolą na profesjonalizację branży opieki. PSOD chce promować świadczenia usług opieki domowej oparte na zdefiniowanych standardach opieki , które pozwolą zagwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu zarówno dla podopiecznych jak i samych opiekunów.

Polskie firmy świadczące usługi opiekuńcze nie mogą pozostać bierne wobec zachodzących zmian społecznych i prawnych. Uważamy, że mamy wiele możliwości i dostępnych narzędzi do tego, aby aktywnie kształtować otoczenie prawno-polityczno-społeczne i uczynić je przyjaznym dla firm branży opiekuńczej. Ze względu na wielowymiarowość opieki nad osobami starszymi konieczna jest aktywna współpraca z wieloma środowiskami: przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami świata nauki, związkami zawodowymi oraz samymi opiekunami. Dzięki temu będziemy w stanie spojrzeć na istniejące w branży opieki domowej wyzwania z różnych perspektyw i kompleksowo rozwiązywać istniejące problemy.
Polska branża opieki domowej to około kilkaset firm zatrudniających personel opiekuńczy oraz kilkaset tysięcy opiekunów. Branża jest bardzo dynamiczna, z roku na rok działalność rozpoczyna coraz więcej podmiotów. Opieka domowa jest przykładem sukcesu polskiego eksportu usług. Z naszej perspektywy jest to olbrzymi kapitał społeczny, a PSOD będzie tym bardziej efektywny, im więcej podmiotów będzie zrzeszał. Dlatego zapraszamy ambitnych polskich pracodawców z branży opieki domowej, którzy chcą zadbać o lepsze warunki prowadzenia przez siebie działalności. W naszym wspólnym interesie jest przekonanie decydentów, mediów, opinii publicznej, że polskie firmy w branży opieki domowej nie są częścią problemu, ale są częścią rozwiązania.